Sepa semajno. Siedmy týždeň. Sjunde veckan.

duaPinto
Esperanto
Ĵaude estis lingva kafejo en kinobar. Bedauxrinde mia angla kaj mia germana ne estas tiel bone kiel ili estis. Mi parolis ilin tro malmulte.

Sabate ni iris al du montpintojn. Ili estas proksime de Partizánske kaj ni povis iri piede. Ĉi-tie estas bona paĝo por trovi ekskursojn: http://mapy.hiking.sk/

En vendredo matene venontsemajne mi estos en Bratislava por intervjuo en la radio. Mi espereble ankaux tancos salson kaj faros akrojogon.

Nun mi ŝatus prepari vin por filmo, kiun mi espereble konigos post unu aux du semajnoj.

Kion ni preterpasas por labori? Alivorte, kio estas la prezo de laboro?
Nuntempe ni havas bonan vivon. Ni havas manĝaĵon, loĝejon kaj sanservon. Fakte ni havas ĉiujn, kiujn ni bezonas. Sed niaj politikistoj volas ke ni laboras pli. Ili ne volas mallaborecon (oficiale). Sed ĉu ni bezonas pli da laboro se ni jam, kiel socio, havas ĉiujn, kiujn ni bezonas. Por kio ni povus uzi nian tempon se ni ne laborus?

  • Esti kun familio kaj kreskigi la junularon.
  • Volontuli por la socio.
  • Trovu balancon kaj sanon en nia vivo.

Ĉu ĉiuj laborokupoj estas bonaj por la socio? Kion vi pensas pri tio ĉi?

Mi pensas ke ni bezonas pli bonajn eblojn rifuzi laborokupojn, kiujn ni pensas estas malbonaj. Nur tiel ni povos uzi nian tempon pli saĝe.


Slovenčina
V štvrtok bola jazyková kaviareň v kinobare. Bohužial sú moje anglečtina a nemčina nie tak dobre ako boli. Som hovoril ich príliš málo.

V sabotu sme išli na dve hory. Sú neďaleko od Partizánkeho a sme mohli ísť pešo. Tu je dobrá stránka pre nájsť výlety. http://mapy.hiking.sk/

Piatok ráno ďalši týždeň budem byť v Bratislave pre radiovy rozhovor. Dúfajme budem tiež v Bratislave tancovať salsu a robiť acroyogu.

Teraz chcel by som pripravíť vás pre film, ktorý dúfajme budem zdieľať potom jeden alebo dva týždne.

Čo sa vzdáme pre prácu? Inými slovami, čo je cena prácy?
Teraz máme dobré životy. Máme jedlo, byvanie a zdravotné. Vlastne máme všetko, ktoré potrebujeme. Ale náše politici chcú že pracujeme viac. Chcú ke neexistuje nezamestnanosť (oficiálne). Ale potrebujeme viac prácu ak už máme, ako spoločnosť, všetko ktoré potrebujeme. Pre čo mohli by sme používať náš čas ak ne pre prácu?

  • Sme s rodinou a zvýšíme mladý.
  • Dobrovoľne prispieme spoločnosťi.
  • Nájdeme rovnováhu a sme zdravý.

Sú všetky úlohy dobre pre spoločnosť? Čo myslíš o týmito?

Myslím že potrebujeme lepšiu možnosť odmietnuť prácu, ktorú myslíme je zle. Len keď budeme mocť použivať náš čas inteligentne.


Svenska
I lördags gick vi till två toppar. De är i närheten av Partizánske och vi kunde gå dit till fots. Här är en bra sida för att hitta utflyktsmål. http://mapy.hiking.sk/

På fredag-morgon nästa vecka ska jag vara i Bratislava för att bli intervjuad i radion. Förhoppningsvis kommer jag också att dansa salsa och ägna mig åt acroyoga där.

Nu skulle jag vilja förbereda er för en film som jag förhoppningsvis delar om en eller två veckor.

Vad ger vi upp för att arbeta? Eller med andra ord, vilket pris har arbete?
Nu lever vi bra liv. Vi har mat, boende och sjukvård. Vi har faktiskt allt som vi behöver. Men våra politiker vill att vi arbetar mer. De vill inte ha arbetslöshet (officielt sett). Men behöver vi mer arbete om vi redan, på samhällsnivå, har allt vi behöver. Vad skulle vi kunna använda våran tid till om vi inte arbetade?

  • Vara med familjen och vara förebilder för yngre.
  • Arbeta volontärt för samhället.
  • Finna balans och hälsa.

Är alla arbeten bra för samhället? Vad tycker du om dessa?

Jag tror vi behöver bättre möjligheter att säga nej till arbeten som vi anser vara dåliga. Endast då kommer vi kunna använda vår tid på ett mer intelligent sätt.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>