Monthly Archives: October 2014

Sesa semajno. Šiesty týždeň. Sjätte veckan.

Esperanto

Unue mi volas skribi ke la novaj volontuloj alvenis. Unu de ili ankaux havas blogon. Ĝi estas skribita esperante kaj pole. Vi povas legi ĝin ĉi tie.

Ĉi semajne mi provlegis anglajn tekstojn če monda.eu por trovi kaj korekti lingvajn erarojn. Estis interesa ĉar mi povis vidi kiel la gepatra lingvo de la verkistoj influis ilian anglan.

Mi ankoraux ne provlegis multe ĉe monda.eu ĉar mia ĉefo donis al mi novan okupon, aldoni anglajn subtitlojn al filmoj ĉe la sama retejo. Mi uzis amara.org. Ĝi estas bona retejo por aldoni subtekstojn.

Ĉi semajne ni ricevis lecionon de esperanto kaj lecionon pri redaktado de vikipedio.

Dum la semajnfino ni iris al esperanta renkontiĝo en Ĉeĥio. Fakte, ĝi ne estis interesa ĉar preskaux nur maljunaj krokodilantoj de Ĉeĥio partoprenis.

Sed ĉe la renkontiĝo estis libroservo kaj tie mi trovis bonajn kvarligvajn librojn. Ili havis la sama teksto skribita en la ĉeĥa, esperanto, la germana kaj la angla. Mi uzas la librojn por lerni la slovakan ĉar la slovakan kaj la ĉeĥan estas similaj kaj mi ŝatas legi saman tekston en diversaj lingvoj.

La lasta vespero dum la renkontiĝo estis viva muziko kaj mi ŝatas skribi pri feminisman sperton. Unu maljuna muzikistino en muzikgrupo havis mallongan jupon kaj havis problemojn kiam ŝi volis sidi sur frapskatolo kaj ludi ĉar tro multe povus esti videbla. Kial ŝi havis vestaĵojn kiuj ne estas utilaj por ludi muzikon kiam ŝia frato havis bonajn vestaĵojn? Se vi volas legi pli pri feminismo esperante ĉi tie estas blogo de amiko: egalecen.wordpress.com

Fine mi ŝatus skribi ke en la renkontiĝo estis bona muzikisto, Georga Handzlik, kiu kantis humoraj kantoj en esperanto.


Slovenčina
Najprv by som chcel napísať že, nové dobrovoľníci prišli. Jeden z nich tiež má blog. Je po esperantsky a poľsky. Môžeš čítať ho tu.

Tento týždeň som čítal anglické texty v monda.eu pre nájsť a opraviť jazykové chyby. Je to zaujímavé pretože môžem vidieť ako materinský jazyk spisovateľov má vplyv.

Ešte nečítal som veľa v monda.eu lebo šéf dal mi novú úlohu, pridať anglické titulky do filmov v rovnakej stránke. Použil som amara.org. To je dobrá stránka pre pridať titulky.

Tento týždeň sme mali esperanto-lekciu a lekciu ako redigovať wikipediu.

Cez víkend sme išli na esperantské stretnutie v Česku. Vlastne ne bola zaujímavá pretože boli takmer len starí ľudia z Česka ktoré mali radšej hovorili po česky a nie po esperantsky.

Ale v stretnutie bol kníhkupectvo a tam som našiel dobré štvor-jazyčné knihy. Majú rovnaké textov po česky, esperantsky, nemecky a anglicky. Používam knihy pre učím sa slovenčinu lebo slovenčina a čeština sú podobné a mám rád čítať rovnaký text po inéch jazykoch.

Posledný večer v stretnutie bola živá hudba a by som chcel napísať o feministickom pozorovaní. Jedna mladá hudobníčka v skupine mala krátku sukňú a mala problémy keď chcela sedieť na Cajón a hrať lebo priliš veľa by boli viditeľné. Prečo mala oblečenie ktoré ne je dobré pre hráť hudbu keď jej brat mal dobré oblečenie? Ak chceš čítať viac o feminizmu po esperantsky tu je blog kamarátky: egalecen.wordpress.com

Konečne by som chcel napísať že v stretnutie bol dobrý hudobník, Georg Handzlik, ktorý spieval vtipné piesne po esperantsky.

Svenska
Först vill jag nämna att de nya volontärerna har kommit. En av dem har också en blogg. Den är på esperanto och polska. Du kan läsa den här.

Denna veckan har jag läst engelska texter på monda.eu för att hitta och rätta till språkliga felaktigheter. Det är intressant eftersom jag kan se hur författarnas modersmål har påverkat engelskan.

Jag har inte läst mycket av monda.eu eftersom chefen gav mig en ny uppgift, att lägga till engelsk textning till filmer på samma sajt. Jag använde amara.org. Det är en bra sajt för att lägga till undertexter.

Denna veckan har vi fått en esperantolektion och en lektion om hur man redigerar wikipedia.

I helgen har vi varit på en esperanto träff i Tjeckien. Den var faktiskt inte särskillt intressant eftersom det nästan bara äldre folk från Tjeckien där som hellre pratade tjeckiska än esperanto.

Men på träffen fanns en bokaffär och där hittade jag bra fyrspråkiga böcker. De hade samma text på tjeckiska, esperanto, tyska och engelska. Jag använder böckerna för att lära mig slovakiska eftersom slovakiska och tjeckiska liknar varandra och jag gillar att läsa samma text på olika språk.

Den sista kvällen på träffen var det live-musik och jag skulle vilja skriva om en feministisk observation. En ung kvinnlig musiker i en grupp hade en kort kjol och problem när hon ville sitta ner och spela Cajón eftersom för mycket skulle kunna synas. Varför hade hon kläder som inte var ändamålsenliga för att spela musik medan hennes bror hade det? Om du vill läsa mer om feminism på esperanto kan du läsa en väns blog här: egalecen.wordpress.com

Till slut vill jag skriva att det var en bra musiker på träffen, Georg Handzlik, som sjöng humoristiska visor på esperanto.

Kvina semajno. Piaty týždeň. Femte veckan.

IMG_0271

Esperanto
Ĵaude mi estis en studio por registri la 1000 plej gravajn vortojn kiujn mi antauxe tradukis al la sveda. Ili estos parto de nia projekto lingvo.info. Ĝi estas multlingva retejo pri euxropeaj lingvoj kaj pri lingvoscienco.

Mi sentas ke mia slovaka progresas. Ĉi semajne mi havis kelkajn konversacioj slovake pli malsimpla ol “Kio estas via nomo?”, “Kiom da jaroj vi havas?” aux “Bone renkonti vin!”. Se vi parolas la slovakan kaj vi volas skajpi aux renkonti ie proksime al Partizánske bonvolu kontakti min. Mi povas paroli la svedan, la anglan, la germanan kaj esperanto se vi ankaux volas praktiki ion.

Venontsemajne alvenos du novaj volontuloj. Unu de Polando kaj unu de Italio. Tiam ni estos kvar volontuloj en la oficejo. Estos interese!

Svenska
I torsdags var jag i en studio för att spela in dem 1000 viktigaste orden som jag tidigare översatt till svenska. De kommer vara en del av vårt projekt lingvo.info. Det är en flerspråkig webbplats som handlar om europeiska språk och språkvetenskap.

Det känns som att min slovakiska går framåt. Den här veckan har jag haft några konversationer på slovakiska som varit mer kompliserade än “Vad heter du?, “Hur gammal är du?” eller “Trevligt att träffas!”. Om du talar slovakiska och vill skajpa med mig eller träffa mig i närheten av Partizánske så kontakta mig gärna. Jag kan prata svenska, engelska, tyska och esperanto om du också vill öva något.

Nästa vecka kommer två nya volontärer. En från Polen och en från Italien. Då kommer vi vara fyra volontärer på kontoret. Det kommer bli intressant!

Slovenčina
Vo štvrtok bol som v štúdiu pre nahrať 1000 najdôležitejšie slov, ktoré som preložil do Švedsky. Ony budú byť časť nášho projekta lingvo.info. On je viacjazyčná stránka o europskými jazykmi a o jazykovedou.

To vyzerá ako moja slovenčina sa vyvíja. Tento týždeň mal som pár rozhovorov po slovensky ktoré boli viac komplikované ako “Ako sa volaš?”, “Koľko máš rokov?” alebo “Teší ma!”. Ak hovoríš po slovensky a chceš skypeovať alebo stretnúť sa niekde prosim si kontaktuj ma. Hovorím po švedsky, anglicky, nemecky a esperantsky ak tiež ty chceš cvičiť niečo.

V ďalši týždeň budem dve nové dobrevoľníci prisť do Partizánsky. Jeden z Poľska a jeden z Talianska. Potom budeme byť štyria dobrovoľníci v kancelárii. To bude zaujímavé!

Kvara semajno. Štvrtý týždeň. Fjärde veckan.

Tiu či afiŝo estas preskaux unu semajno malfruigita. Vidu tiun ĉi filmon, kiu estas nomigita “Výlet do hory”. Subtitloj troveblas en esperanto, la sveda kaj la slovaka. Se vi volas scii kiun “fika” signifas en esperanto vi povas viziti lernu.net kaj skribi la vorton “fiki”. Ĝis revido, espereble jam morgaux!

Detta inlägget är nästan en vecka sent men här är det. Titta på denna filmen som heter “Výlet do hory”. Undertext finns på esperanto, svenska och slovakiska. Vill du veta vad “fika” betyder på esperanto kan du använda ordlistan här och fylla i ordet “fiki”. Till nästa gång som förhoppningsvis är imorgon!

Tento príspevok je takmer týždeň neskôrý. Pozri sa na tento film, ktorý sa vola “Výlet do hory”. Esperantský, švedský a slovenský titulky môžeš nájsť. Ak chceš vedieť čo “fika” znamená po esperantsky môžeš navštíviť lernu.net a písať “fiki” do slovník. Dúfajme písal som už zajtra ďalší príspevok. Dovi!

Tria semajno. Tretí týždeň. Tredje veckan.

Marde alvenis nova volontulo. Li estas de germanio.

V utorok prišiel nový dobrovoľník. Je z Nemecka.

I tisdags kom en ny volontär. Han är från Tyskland.

Merkrede mi partoprenis la duan lecionon de salsa. Mi komprenis tion, kion la instruistoj diris, pli.

V stredu som bol v druhú hodinu salsy. Som rozumel tomu, čo učitelia hovorili, viac.

I onsdags hade jag min andra salsa lektion. Jag förstod mer av vad lärarna sa.

Sabate ni havis naskiĝtagan feston por Petro. Posttagmeze ni ludis keglojn. Vespere estis salsan feston en Šipok. Ili dancis ne nur salsaon sed ankaux aliajn dancojn. Mi devas lerni la aliajn dancojn.

V sobotu sme mali narodeninovú oslavu pre Petra. Poobede sme hrali bowling. Večer bol salsová párty v Šípke. Tancovali nie len salsu ale tiež iné tance. Musím sa učiť iné tance.

I lördags hade vi födelsedagsfest för Petro. På eftermiddagen bowlade vi. På kvällen var det salsa-fest i Šipok. De dansade inte bara salsa utan även andra danser. Jag måste lära mig dem andra danserna.

Dimanĉe ni provis arkpafadon. Jen bildo, kiu finas ĉi afiŝon.

V nedeľu sme sa snažili lukostreľbu. Tu je obrázok, ktorý končí tento príspevok.

I söndags provade vi bågskytte. Här är en bild som avslutar detta inlägg.

DSCN6580